Znaczne pakiety akcji

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2018r. Pan Paweł Bala przekazał zawiadomienie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zmniejszeniu mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 18 maja 2018r., sprzedaż 939.034 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Capital Partners S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3.680.942 akcji, które stanowiły 17,12% w kapitale zakładowym i uprawniały do 3.680.942 głosów, stanowiących 17,12% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.741.908 akcji, które stanowią 12,75% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.741.908 głosów, stanowiących 12,75% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3.680.942 głosy, stanowiące 17,12% ogólnej liczby głosów;
10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: 2.741.908 głosów, stanowiących 12,75% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, w związku z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zmniejszeniu posiadanego przeze mnie łącznie z moją żoną Anną Bala udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 18 maja 2018r., sprzedaż łącznie 1.479.500 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Capital Partners S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 5.799.936 akcji, które stanowiły łącznie 26,98% w kapitale zakładowym i uprawniały łącznie do 5.799.936 głosów, stanowiących łącznie 26,98% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 4.320.436 akcji, które stanowią łącznie 20,10% w kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 4.320.436 głosów, stanowiących łącznie 20,10% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 5.799.936 głosów, stanowiących łącznie 26,98% ogólnej liczby głosów;
10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: łącznie 4.320.436 głosów, stanowiących łącznie 20,10% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu