Akcje i akcjonariat

Oferta zakupu akcji spółki Capital Partners SA – 2018

Oferta zakupu akcji spółki Capital Partners SA – 2017

Oferta zakupu akcji spółki Capital Partners SA – 2016

Kapitał zakładowy: 17.000.000,00 zł
Łączna liczba akcji: 17.000.000
Ogólna liczna głosów: 17.000.000

Struktura kapitału zakładowego:

 • 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stan na dzień 05.11.2019 r.)

Akcjonariusz                                                           Liczba akcji Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym
Paweł Bala 4 320 436 25,41%
Adam Chełchowski 2 323 821 13,67%
Inni, poniżej 5% 10 355 743 60,92%
RAZEM: 17 000 000 100,00%

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące (stan na dzień 05.11.2019 r.)

Akcjonariusz Liczba akcji Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym
Paweł Bala – Prezes Zarządu 4 320 436 25,41%
Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 417 221 2,45%
Zbigniew Kuliński – Członek Rady Nadzorczej 260 858 1,53%

HISTORIA OPERACJI NA AKCJACH

Pierwsze notowanie 

 • 9 sierpnia 2002r.           2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B na rynku powszechnym Centralnej Tabeli Ofert S.A.
 •  20 sierpnia 2004r.       2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 •  15 lutego 2007r.            24.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E po zmianie rynku z równoległego na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prawo poboru 

 • 31 maja 2002r.                 dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B
 •  27 lutego 2006r.              dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C
 •  27 października 2006r. dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E

Kolejne emisje akcji             

 • 24 kwietnia 2006r.         podwyższenie kapitału zakładowego z 2.300.000,00zł do 11.500.000,00zł w wyniku rejestracji przez sąd 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 •  30 czerwca 2006r.         podwyższenie kapitału zakładowego z 11.500.000,00zł do 12.020.000,00zł w wyniku rejestracji przez sąd 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D – emisja w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej
 •  20 grudnia 2006r.          podwyższenie kapitału zakładowego z 12.020.000,00zł do 24.040.000,00zł w wyniku rejestracji przez sąd 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  29 października 2009r. podwyższenie kapitału zakładowego z 24.040.000,00zł do 24.440.000,00zł w wyniku rejestracji przez sąd 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F – emisja w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

Kolejne wprowadzenie do obrotu     

 • 5 kwietnia 2006r.            9.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
 •  15 maja 2006r.                9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 •  24 października 2006r.  520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
 •  29 listopada 2006r.        12.020.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
 •  8 stycznia 2007r.             12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
 •  2 września 2009r.            400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Podział akcji (Split)     
Spółka nie przeprowadziła podziału akcji.

Dywidenda     
Od początku swej działalności do dnia dzisiejszego Spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

Wezwania
Spółka nie ogłaszała wezwań.

Przymusowy wykup  
Spółka nie brała udziału i nie była stroną przymusowego wykupu.

Nabycia akcji własnych  

 • 25 maja 2016r. 1.440.000 akcji własnych po cenie 6,90 zł jedna akcja
 • 12 lipca 2017r. 1.500.000 akcji własnych po cenie 6,63 zł jedna akcja
 • 18 maja 2018r. 4.500.000 akcji własnych po cenie 10,45 zł jedna akcja

Umorzenia akcji

 • 1 sierpnia 2016r.            łącznie 1.440.000 akcji, w tym  i) 1.040.000 akcji serii E oraz ii) 400.000 akcji serii F
 • 18 grudnia 2017r.          łącznie 1.500.000 akcji serii E
 • 14 sierpnia 2018r.          łącznie 4.500.000 akcji serii E

OFERTY AKCJI

Akcje zwykłe na okaziciela serii A
Tryb przeprowadzonej emisji: W ramach zawiązania spółki
Podstawa prawna emisji: Uchwała zgromadzenia założycielskiego z dnia 12 kwietnia 2002r.
Data zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: Brak wymogu zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
Cena emisyjna:  1,00 zł
Liczba akcji objętych ofertą: 500.000

Akcje zwykłe na okaziciela serii B
Tryb przeprowadzonej emisji: Oferta publiczna w ramach realizacji przysługującego Akcjonariuszom prawa poboru oraz ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert S.A.
Podstawa prawna emisji: Uchwała nr 2 NWZA z dnia 30 kwietnia 2002r. oraz Uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2002r.
Data zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: Brak wymogu zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Terminy oferty: 10.06.2002r. – rozpoczęcie subskrypcji, 14.06.2002r. – zakończenie subskrypcji, 17.06.2002r. – przydział akcji
Cena emisyjna:  1,00 zł
Liczba akcji objętych ofertą: 1.800.000

Akcje zwykłe na okaziciela serii C
Tryb przeprowadzonej emisji: W ramach realizacji przysługującego Akcjonariuszom prawa poboru
Podstawa prawna emisji: Uchwała nr 4 NWZ z dnia 26 stycznia 2006r.
Data zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: 02.03.2006r.
Terminy oferty: 13.03.2006r. – rozpoczęcie subskrypcji, 17.03.2006r. – zakończenie subskrypcji, 29.03.2006r. – przydział akcji
Cena emisyjna:  1,00 zł
Liczba akcji objętych ofertą: 9.200.000

Akcje zwykłe na okaziciela serii D
Tryb przeprowadzonej emisji: W ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej
Podstawa prawna emisji: Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 22 czerwca 2006r.
Data zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: Brak wymogu sporządzania Prospektu emisyjnego
Terminy oferty: 22.06.2006r. – termin przyjęcia oferty
Cena emisyjna:  14,50 zł
Liczba akcji objętych ofertą: 520.000

Akcje zwykłe na okaziciela serii E
Tryb przeprowadzonej emisji: W ramach realizacji przysługującego Akcjonariuszom prawa poboru
Podstawa prawna emisji: Uchwały nr 5 i 6 NWZ z dnia 6 października 2006r.
Data zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: 30.10.2006r.
Terminy oferty: 06.11.2006r. – rozpoczęcie subskrypcji, 13.11.2006r. – zakończenie subskrypcji, 22.11.2006r. – przydział akcji
Cena emisyjna:  1,00 zł
Liczba akcji objętych ofertą: 12.020.000

Akcje zwykłe na okaziciela serii F
Tryb przeprowadzonej emisji: W ramach realizacji I transzy programu motywacyjnego
Podstawa prawna emisji: Uchwała nr 20 i 21 ZWZ z dnia 19 czerwca 2007r. oraz Uchwała nr 6/VI/2009 Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2009r.
Data zatwierdzenia Prospektu emisyjnego: Brak wymogu sporządzania Prospektu emisyjnego
Terminy oferty: 27.07.2009r. – maksymalny termin objęcia warrantów subskrypcyjnych
Cena emisyjna:  1,00 zł
Liczba akcji objętych ofertą: 400.000