Wybrane dane finansowe

Dane skons., tys. zł 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015  2016 2016** 2017 2018
Przychody z działalności podstawowej (ze sprzedaży) 872 1 929 3 714 1 997 2 601 15 504 30 050 15 256 13 786 26 100 11 836
w tym z działalności inwestycyjnej* n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 12 115 24 920 5 172 5 172 19 235 0
Zysk/Strata na sprzedaży 872 1 929 3 714 1 997 2 601 n.m.  n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
Zysk/Strata na działalności podstawowej* n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 9 344  24 708 3 944 4 028 18 501 -15 467
Przychody z pozostałej działalności 128 31 144 121 34 10  22 2 2 1 37
Przychody finansowe 2 457 3 227 5 819 1 09 4 636 102  39 104 89 23 107
Koszty ogólnego zarządu* 2 470 2 892 5 166 4 170 4 150 n.m.  n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
Koszty pozostałej działalności 579 37 1 339 67 29 41  64 67 0 0 128
Koszty finansowe 10 814 406 1 680 5 212 1 282 8  1 6 6 16 8
Udział w wynikach jedn. wycenianych MPW 4 698 -1 114 3 932 0 0 0  0 0 0 0 0
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -5 709 738 5 424 -6 240 1 811 9 407  24 704 3 977 4 113 18 509 -15 459
Zysk/Strata netto -5 627 300 5 113 -5 383 981 7 962  19 860 4 044 4 044 15 232 -11 939
Aktywa trwałe 18 474 21 280 21 340 31 221 66 536 77 979  98 401 102 203 102 203 111 325 42 763
Aktywa obrotowe 46 201 43 911 36 317 19 455 22 235 15 796  22 613 8 009 8 009 6 098 6 632
Suma aktywów 64 675 65 190 57 657 50 676 88 771 93 774  121 014 110 212 110 212 117 962 49 395
Kapitał własny 51 070 50 822 49 942 46 638 75 460 83 421  103 281 96 567 96 567 101 817 43 170
Zobowiązania długoterminowe 13 268 2 699 5 176 2 967 6 978 8 525  13 160 12 978 12 978 15 573 5 908
Zobowiązania krótkoterminowe 337 11 670 2 539 1 071 6 334 1 828  4 573 667 667 485 317

*w 2014r nastąpiła zmiana sposobu prezentacji danych w związku z MSSF 10

**zaktualizowane dane za 2016r o działalność zaniechaną Domu Maklerskiego Capital Partners SA