Znaczne pakiety akcji

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2018r. Pan Adam Chełchowski przekazał zawiadomienie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie zmienił się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 18 maja 2018r., zbycie 795.645 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Capital Partners S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3.119.466 akcji, które stanowiły 14,51% w kapitale zakładowym i uprawniały do 3.119.466 głosów, stanowiących 14,51% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.323.821 akcji, które stanowią 10,81% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.323.821 głosów, stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.323.821 głosów, stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów;
10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: 2.323.821 głosów, stanowiących 10,81% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu