Znaczne pakiety akcji

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2016r. Pani Anna Bala przekazała zawiadomienie o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadam mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 25 maja 2016r., sprzedaż 186.956 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Capital Partners S.A.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 2.531.064 akcje, które stanowiły 10,36% w kapitale zakładowym i uprawniały do 2.531.064 głosów, stanowiących 10,36% ogólnej liczby głosów.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 2.344.108 akcji, które stanowią 9,59% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.344.108 głosów, stanowiących 9,59% ogólnej liczby głosów.
4) Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy.
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób.”

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu