Znaczne pakiety akcji

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2016r. Pani Anna Bala przekazała zawiadomienie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadam mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 17 listopada 2016r., zbycie 250.000 akcji w transakcji na rynku regulowanym;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz  liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.531.108 akcji, które stanowiły 11,00% w kapitale zakładowym i uprawniały do 2.531.108 głosów, stanowiących 11,00% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.281.108 akcji, które stanowią 9,92% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.281.108 głosów, stanowiących 9,92% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.531.108 głosów, stanowiących 11,00% ogólnej liczby głosów;
10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: 2.281.108 głosów, stanowiących 9,92% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie w związku z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że łącznie z moim mężem – Pawłem Bala – aktualnie posiadam 27,27% ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu