Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

W dniu 30 maja 2017 r., w związku z obowiązkiem dostosowania działalności do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „UoFI”), Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „CP”) podjął decyzję, że CP będzie prowadziła dalszą działalność jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. W związku z tym CP nie będzie prowadziła działalności innej niż określona  w art. 8a ust. 3 oraz w art. 70e ust. 1 UoFI, w szczególności nie będzie kontynuowana działalność doradcza. W dniu 30 maja 2017 r. CP złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.
Polityka inwestycyjna CP nie ulega zmianie – celem jest wzrost wartości aktywów netto w długim terminie, wynikający przede wszystkim z realizacji krajowych projektów typu private equity w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. CP jest inwestorem uniwersalnym i stara się wykorzystywać pełne spektrum dostępnych rodzajów lokat. Obecnie inwestuje głównie w certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego o profilu private equity zarządzanego przez spółkę zależną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu