Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od p. Pawła Bali, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r.

Proponowany projekt przewiduje przeznaczenie zysku netto za rok 2015 w następujący sposób: i) na nabycie 1.440.000 akcji własnych za łączną kwotę 10.000.000,00 zł, ii) na kapitał zapasowy kwotę 8.468.446,79 zł.

Otrzymany projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Projekt Uchwały nr 10/2016 ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r., zgłoszony przez akcjonariusza

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

 

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu