Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2016r. Spółka zawarła z Fortum Holding BV z siedzibą w Amsterdamie umowę (Commitment Letter), na mocy której w przypadku ogłoszenia w dniu zawarcia umowy przez Fortum Holding BV lub jego podmiot powiązany wezwania na wszystkie akcje Grupy DUON S.A. w trybie przewidzianym w art. 74 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po cenie nie niższej niż 3,85zł za jedną akcję Spółka zobowiązała się do odpowiedzi na ogłoszone wezwanie i złożenia zapisu na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie 2.754.325 akcji Grupy DUON S.A. po cenie określonej w wezwaniu. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż szacunkowa wartość przedmiotu umowy stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala
Prezes Zarządu