Zawarcie umowy lokaty terminowej

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 08 marca 2016 r. zawarł z PKO Bankiem Polskim SA (dalej „Bank”) umowę negocjowanej lokaty terminowej na kwotę 10 mln PLN (słownie złotych: dziesięć milionów). Lokata została zawarta do dnia 29 kwietnia 2016 r., a jej oprocentowanie ustalono na warunkach rynkowych.
Niniejsza lokata została zawarta w ramach Umowy rachunku bieżącego z dnia 19 marca 2008 r., której stronami są Bank i Emitent. Przedmiotowa umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych, a pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w tym zakresie.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość lokaty przekracza poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu