Zamiar umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

W dniu 9 czerwca 2017 r., korzystając z uprawnień przewidzianych w statucie Capital Partners Investment I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Capital Partners S.A. złożyła dyspozycję umorzenia łącznie 22.826 certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Certyfikaty zostaną wykupione w dniu wykupu przypadającym na 30 czerwca 2017 roku. Za każdy certyfikat zostanie wypłacona kwota równa wartości aktywów netto na jeden certyfikat z dnia wykupu. Łączna wartość przedstawionych do wykupu certyfikatów, w oparciu o ostatnią dostępną wycenę z dnia 31 marca 2017 roku wynosi 9.835,5 tys. złotych. Spółka zamierza przeznaczyć wszystkie środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów na nabycie nie więcej niż 1.500.000 akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie Uchwały nr 10 ZWZ Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu