Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od p. Pawła Bala, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r. oraz projekt uchwały dotyczącej zmienionego punktu porządku obrad.
Zmiana dotyczy pkt. 12 porządku obrad w dotychczasowym brzmieniu: „12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok.”

Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2016 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Otrzymany projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Projekt uchwały nr 10/2017 ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r., zgłoszony przez akcjonariusza

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

 

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu