Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej Capital Partners

Wykonując zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. przekazujemy informacje o obecnej sytuacji oraz możliwych skutkach rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 oraz związanych z tym decyzji właściwych organów na działalność Grupy Kapitałowej i jej sytuację finansową.

Informujemy, że działalność operacyjna Capital Partners S.A. („CP”) oraz jednostki zależnej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. („TFICP”) prowadzona jest obecnie bez zakłóceń pomimo wdrożenia zasady pracy zdalnej i zobowiązaniu wszystkich pracowników do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z innymi osobami do niezbędnego minimum. Dotychczas nie wystąpiły również żadne zakłócenia w związku ze współpracą z innymi podmiotami. Na bieżąco monitorujemy komunikaty organów państwowych i doniesienia medialne oraz zamierzamy stosować się do wszystkich wydanych oficjalne zaleceń.

W związku z tym, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna w naszej opinii nie jest obecnie możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu pandemii na przyszłą sytuację finansową Grupy Kapitałowej. Zwracamy jednak uwagę, że wartość osiąganych przez TFICP przychodów jest bezpośrednio związana z wartością aktywów zarządzanych funduszy. W przypadku, gdy obserwowane od co najmniej kilku dni tendencje wyprzedaży na rynkach praktycznie wszystkich kategorii aktywów finansowych utrzymają się w dłuższym terminie należy przypuszczać, że będzie to miało negatywny wpływ również na zdolność generowania przychodów z tytułu zarządzania funduszami. Dodatkowo, w związku z tym, że istotną częścią aktywów CP są certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestującego przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w sytuacji dalszych znacznych spadków na rynkach akcji w konsekwencji należy się spodziewać znacznego obniżenia wartości aktywów finansowych posiadanych przez CP. Obecnie nie identyfikujemy istotnych ryzyk w zakresie płynności w Grupie Kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu