Warunkowa umowa sprzedaży wszystkich akcji spółki zależnej

W dniu 29 czerwca 2020 r. Capital Partners S.A. (dalej „CP”) zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dalej „TFICP”) na rzecz PRA Group Polska Sub-Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PRA Group”). Strony postanowiły, że łączna cena za wszystkie akcje TFICP wyniesie na dzień zamknięcia 4 mln złotych i zostanie odpowiednio skorygowana o zadłużenie i posiadane aktywa płynne (zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią „cash-free debt-free”). Dodatkowo cena sprzedaży może zostać powiększona o nie więcej niż 20% stałej kwoty przewidzianej w umowie, jeżeli w okresie do 31 grudnia 2022 roku zostaną osiągnięte określone cele biznesowe. Strony postanowiły również, że w przypadku zajścia określonych zdarzeń po dniu zamknięcia może nastąpić zmniejszenie łącznej ceny. Wartość ewidencyjna wszystkich akcji TFICP na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2,03 mln złotych. Umowa została zawarta pod szeregiem warunków zawieszających, w tym przede wszystkim pod warunkiem braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji TFICP przez PRA Group.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu