Warunkowa umowa sprzedaży spółki zależnej

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Capital Partners S.A. (dalej „CP”) zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. (dalej „DMCP”) na rzecz Szkoły Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Strony postanowiły, że łączna cena za wszystkie akcje DMCP wyniesie na dzień zamknięcia 2 mln złotych, przy czym może ona zostać zmniejszona lub zwiększona odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia wartości kapitału własnego. Dodatkowo Strony postanowiły, że w przypadku zajścia określonych zdarzeń przed dniem zamknięcia może nastąpić zmniejszenie łącznej ceny. Wartość ewidencyjna wszystkich akcji DMCP na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiła 0,65 mln złotych. Umowa została zawarta pod szeregiem warunków zawieszających, z których – w ocenie CP – najbardziej istotnym jest brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji DMCP przez Szkołę Inwestowania S.A.
Powyższa umowa została zawarta w wykonaniu podjętej w dniu 11 kwietnia 2017 r. strategicznej decyzji CP o skoncentrowaniu się w ramach Grupy Capital Partners na działalności inwestycyjnej i zarządzaniu aktywami. Dom maklerski zawsze pełnił w strukturze Grupy Capital Partners funkcję pomocniczą świadcząc obok usług dla podmiotów zewnętrznych, usługi w związku z transakcjami realizowanymi przez Grupę, szczególnie te bardziej skomplikowane, które były związane z wartością dodaną, i które trudno byłoby zrealizować w oparciu o zewnętrznych usługodawców. Przez ostatnie 11 lat, kiedy CP była jedynym akcjonariuszem tego podmiotu, rynek usług maklerskich się zmienił. W naszej opinii połączenie obecnych zasobów DMCP z dużym doświadczeniem w zakresie sprzedaży oraz organizacji dystrybucji nowego inwestora, który obecnie jest agentem firmy inwestycyjnej pozwoli na stabilny i bezpieczny rozwój domu maklerskiego. Grupa Capital Partners zamierza współpracować z domem maklerskim po jego nabyciu przez nowego inwestora zarówno w zakresie usług bankowości inwestycyjnej, jak i w zakresie dystrybucji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Capital Partners S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu