Umorzenie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zarządzających ASI

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2019 roku wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2019 roku o umorzeniu postępowania w sprawie dokonania wpisu Spółki do rejestru zarządzających ASI. Decyzja o umorzeniu postępowania jest zgodna z oczekiwaniem Spółki wyrażonym w oświadczeniu, o którym informowaliśmy raportem bieżącym numer 13/2019 z 12 września 2019 roku. Umorzenie postępowania w sprawie dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI oznacza, że Spółka nie będzie prowadziła działalności wskazanej w art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, to jest nie będzie zbierała aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Paweł Bala

Prezes Zarządu