Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu przekazujemy treść podjętych uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu