Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 21 kwietnia 2016r.

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączniku przekazujemy treść podjętych uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 21 kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 445 kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Wszyscy akcjonariusze obecni na ZWZ, reprezentujący łącznie 33,22% wszystkich akcji głosowali za podjęciem uchwały nr 22 w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  W świetle art. 445 ksh uchwała nr 22 nie wywiera skutków prawnych. Zarząd Spółki zwoła kolejne walne zgromadzenie przewidujące w porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, o której mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu