Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2016r. – 28 kwietnia 2016r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2016r. – 27 października 2016r.

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2016r. – 25 sierpnia 2016r.

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2015 – 17 marca 2016r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2015 – 17 marca 2016r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych skróconych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2016r. oraz IV kwartał 2015r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu