Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2015r. – 27 kwietnia 2015r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2015r. – 26 października 2015r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015r. – 17 sierpnia 2015r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2014 – 20 marca 2015r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2014 – 20 marca 2015r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych skróconych sprawozdań finansowych.
Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2015r. oraz IV kwartał 2014r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Prezes Zarządu

Paweł Bala