Rezygnacje osób zarządzających

W dniu 23 marca 2018r. Pan Konrad Korobowicz oraz Pan Adam Chełchowski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Capital Partners S.A.
Powodem rezygnacj złożonej zarówno przez Pana Konrada Korobowicza jak i Pana Adama Chełchowskiego jest skupienie się przez nich na pracy w Zarządzie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., spółki zależnej Capital Partners S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu