Rejestracja zmiany wysokości kapitału oraz umorzenie akcji

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej  „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 21 grudnia 2017r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego.

Capital Partners S.A. informuje o zarejestrowaniu w dniu 18 grudnia 2017r.  zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem łącznie 1.500.000 akcji serii E, którym odpowiadało łącznie 1.500.000 głosów. Umorzone zostały akcje własne nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem w wysokości 6,63 zł za jedną akcję. Umorzenie nastapiło za zgodą akcjonariusza. W związku z tym, że umarzane były akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi nie przysługiwało wynagrodzenie. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.500.000,00 zł i dzieli się na 21.500.000 akcji na okaziciela, uprawniających do 21.500.000 głosów. Spółka nie posiada akcji własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 5 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu