Rejestracja zmiany statutu

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 16 sierpnia 2018 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 sierpnia 2018 r. zmiany § 7.1. Statutu Spółki, tj. zmiany kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 zł i dzieli się na 17.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Powyższe akcje uprawniają do 17.000.000 głosów.
Zmiana kapitału zakładowego wynika z uchwalonego w dniu 11 lipca 2018 r. uchwałą nr 5 NWZ Spółki umorzenia łącznie 4.500.000 akcji, którym odpowiadało łącznie 4.500.000 głosów.

NWZ Spółki w dniu 11 lipca 2018 r. uchwałą nr 6 nadało następujące brzmienie § 7.1. Statutu Spółki:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
f. (skreślony)”
Tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu