Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 3 września 2020 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 sierpnia 2020 r. o wpisie w dniu 26 sierpnia 2020 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany § 7.1. Statutu Spółki, tj. zmiany kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.700.000 zł i dzieli się na 17.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda. Powyższe akcje uprawniają do 17.000.000 głosów.
Zmiana kapitału zakładowego wynika z uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r.
Treść zmienionych postanowień Statutu.
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.700.000,00 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
f. (skreślony)”
Tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu