Realizacja umowy depozytu automatycznego

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w wyniku realizacji Umowy o otwieranie depozytów automatycznych z dnia 23 czerwca 2015 r. zawartej przez Spółkę z PKO Bankiem Polskim SA (dalej „Bank”), w dniu 07 marca 2016 r. Bank otworzył depozyt automatyczny środków Spółki w kwocie 10.650.785,49 PLN. Lokata została zawarta do dnia 08 marca 2016 r., a jej oprocentowanie ustalono na warunkach rynkowych.
Przedmiotowa umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych, a pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w tym zakresie.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość depozytu przekracza poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu