Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r. oraz materiały do tych projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad ZWZ i brzmienie projektów uchwał.

Projekty uchwał ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Uchwały Rady Nadzorczej Capital Partners SA w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Capital Partners SA w 2016 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala – Prezes Zarządu

Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu