Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016r. Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad NWZ i brzmienie projektów uchwał.

Załącznik:

Projekty uchwał NWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu