Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Prezesa Zarządu Pana Pawła Bala, Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. na posiedzeniu w dniu 27 marca 2019 roku dokonała jego ponownego wyboru na kolejną trzyletnią kadencję, powierzając mu dotychczasową funkcję.

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości).
Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 590.
Doświadczenie zawodowe:
1993–1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c.- Z–ca Dyrektora Oddziału w Warszawie,
1995–2001 ProCapital S.A. – od 1996 Członek Zarządu,
2002–2004 Tauro Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2005–2018 Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu,
2003–nadal Capital Partners S.A. – Prezes Zarządu,
2018–nadal TFI Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu.
Ponadto Pan Paweł Bala jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:
2016–nadal Orbitvu sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2018–nadal Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2018–nadal Piotr i Paweł S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2018–nadal Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Pan Paweł Bala jest od 2007 roku wspólnikiem NNI Management Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji.
Działalność Pana Pawła Bala poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Paweł Bala nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej a także nie w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Paweł Bala nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Paweł Bala

Prezes Zarządu