Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali, Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. na posiedzeniu w dniu 24 marca 2016 roku dokonała jego  ponownego wyboru na kolejną trzyletnią kadencję, powierzając mu dotychczasową funkcję.

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości), posiada licencję maklera papierów wartościowych, nr 590.
Przebieg kariery zawodowej:
1993-1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. – Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie
1995-2001 ProCapital S.A. – Członek Zarządu (od 1996),
2002-2005 Tauro Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2003-nadal Capital Partners S.A. – Prezes Zarządu,
2005-nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu.
Pan Paweł Bala jest Członkiem Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A., Grupa Duon S.A., Gekoplast S.A. oraz Symbio Polska S.A.
Pan Paweł Bala zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  Pan Paweł Bala nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu