Powołanie członków Rady Nadzorczej

Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. zostały powołane następujące osoby: Pan Sławomir Gajewski, Pan Jacek Jaszczołt, Pan Zbigniew Kuliński, Pani Katarzyna Perzak-Shultz oraz Pan Marcin Rulnicki.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące osób powołanych do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Gajewski
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki).
Doradca Inwestycyjny, licencja nr 37.
1992 – 1995 – Analityk finansowy w Departamencie Finansowym Banku PEKAO S.A.
1995 – 1996 – Analityk finansowy w Credit Suisse Asset Management (Londyn)
1996 – 1998 – Członek Zarządu Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., odpowiedzialny za zarządzanie portfelami akcyjnymi
1998 – 2003 – Prezes Zarządu Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.
Obecnie prowadzi własną działalność inwestycyjną.
Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Pan Sławomir Gajewski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Gajewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Jaszczołt
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektryczny).
Posiada licencję maklerską numer 196.
1992 – 1994 – zatrudniony w Biurze Maklerskim Banku Rozwoju Eksportu, ostatnio na stanowisku Kierownika Zespołu Rynku Wtórnego
1994 – 2000 – związany z Bankiem Amerykańskim w Polsce SA, początkowo jako organizator, a następnie jako Dyrektor Domu Maklerskiego AMERBROKERS
2000 – 2011 – Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego AMERBROKERS S.A.
2012 – 2016 – Członek Zarządu Domu Maklerskiego Consus S.A., w strukturze organizacyjnej odpowiedzialny m.in. za Departament Rynku Pierwotnego, Departament Marketingu, oraz Departament Zarządzania Aktywami
W czerwcu 2016 – Prezes Zarządu WIFM S.A.
2016 – obecnie – S-Fin – własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa biznesowo – strategicznego
2018 – obecnie – Prezes Zarządu Gerda Investment Group Sp. z o.o.
2020 – obecnie – Członek Zarządu ABSU Water Sp. z o.o.
Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Gerda Sp. z o.o. i Tedee Sp. z o.o.
Ponadto był Członkiem Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. a także Członkiem i Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

Pan Jacek Jaszczołt zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Jaszczołt nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zbigniew Kuliński
Absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.
1974 – 1976 – Nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Mechanicznych
1976 – 1989 – Kierownik Sekcji Automatyki w Dziale Postępu Technicznego w Zakładach Telkom – Elfa w Bydgoszczy
1989 – 1991 – Dyrektor handlowy w spółce Mikrotech Sp. z o.o.
1992 – 2004 – Prezes Zarządu spółki giełdowej Telmax S.A. Po połączeniu Telmax S.A. i Spin Sp. z o.o., tj. od grudnia 2004r. do 2008r. pełnił funkcję Wiceprezes Zarządu spółki giełdowej Spin S.A.
2012 – 2016 – Prezes Zarządu spółki giełdowej Hydrapres S.A.
2017 – nadal – Prezes Zarządu Hydrapres MT sp. z o.o.
Ponadto był Członkiem Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Pan Zbigniew Kuliński zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Zbigniew Kuliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Katarzyna Perzak-Shultz
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania).
Jest certyfikowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych kandydatem na członka organów nadzorczych.
1997 – 2000 – Project Manager, Departament Corporate Finance, Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A.
2000 – 2004 – Analityk Rynku Akcji, Millennium Dom Maklerski
2004 – 2007 – Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Asseco Poland S.A. (wcześniej Softbank S.A.)
2007 – 2011 – Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, fundusz private equity, Innova Capital
2011 – 2013 – Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Empik Media & Fashion S.A.
2013 – 2014 – Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, PKP Cargo S.A.
2015 – 2020 – Prezes Zarządu ADS Partners Sp. z o.o. (profesjonalne doradztwo z zakresu relacji inwestorskich i finansów przedsiębiorstw)
2021 – obecnie – Senior Investor Relations Manager Huuuge, Inc.
Ponadto była Członkiem Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.

Pani Katarzyna Perzak-Shultz zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Perzak-Shultz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Rulnicki
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania). Uzyskał tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw.
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
2000 – 2002 – audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young
2002 – 2006 – Manager w Heitman Financial, spółce zajmującej się zarządzaniem funduszami inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej
2006 – 2008 – Wiceprezes a następnie p/o Prezesa Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w której odpowiedzialny był za strategiczne i operacyjne zarządzanie funduszem (w tym restrukturyzację grupy) oraz komunikację z rynkiem kapitałowym
2009 – 2012 – Corporate Finance Manager w Asseco Poland S.A., zakres obowiązków obejmował przede wszystkim koordynację finansowych aspektów zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. W tej roli pełnił między innymi funkcje: Członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems (Izrael), Członka Rady Nadzorczej Matrix42 A.G. (Niemcy) oraz Członka Zarządu Asseco South Western Europe S.A.
2012 – 2021 – Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A., spółki notowanej na GPW, która oferuje własne oprogramowanie oraz usługi IT w Europie Południowo-Wschodniej, Europie Centralnej i Zachodniej oraz w Ameryce Południowej
Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej ASSECO SEE d.o.o. Belgrad (Serbia), ASSECO SEE dooel Skopje (Macedonia), ASSECO SEE d.o.o. Zagreb (Chorwacja) oraz Symbio Polska S.A.

Pan Marcin Rulnicki zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Rulnicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu