Powołanie członków Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. zostały powołane nastepujące osoby: Pan Jacek Jaszczołt, Pan Marcin Rulnicki, Pan Zbigniew Kuliński, Pani Katarzyna Perzak oraz Pan Sławomir Gajewski.
Poniżej przekazujemy informacje dotyczące osób powołanych do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Pan Jacek Jaszczołt

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektryczny).
Posiada licencję maklerską numer 196.

1992 -1994 – zatrudniony w Biurze Maklerskim Banku Rozwoju Eksportu, ostatnio na stanowisku Kierownika Zespołu Rynku Wtórnego.
1994 – 2000 – związany z Bankiem Amerykańskim w Polsce SA, początkowo jako organizator, a następnie jako Dyrektor Domu Maklerskiego AMERBROKERS.
2000 – 2011 – Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego AMERBROKERS S.A.
2012 – nadal – Członek Zarządu Domu Maklerskiego Consus S.A., w strukturze organizacyjnej odpowiedzialny m.in. za Departament Rynku Pierwotnego, Departament Marketingu, oraz Departament Zarządzania Aktywami.

Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Finhouse S.A. oraz Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.
Ponadto był Członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Pan Jacek Jaszczołt zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Jaszczołt nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Rulnicki

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania). Uzyskał tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw.
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

2000 – 2002 – audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young.
2002 – 2006 – Heitman Financial, spółka zajmująca się zarządzaniem funduszami inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
2006 – 2008 – Wiceprezes a następnie p/o Prezesa Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w której odpowiedzialny był za strategiczne i operacyjne zarządzanie funduszem (w tym restrukturyzację grupy) oraz komunikację z rynkiem kapitałowym.
2009 – 2012 – Corporate Finance Manager w Asseco Poland S.A., zakres obowiązków obejmował przede wszystkim koordynację finansowych aspektów zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. W tej roli pełnił między innymi funkcje: Członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems (Izrael), Członka Rady Nadzorczej Matrix42 A.G. (Niemcy) oraz Członka Zarządu Asseco South Western Europe S.A.
2012 – nadal – Członek Zarządu ds. Finansowych Asseco South Eastern Europe S.A., spółki notowanej na GPW, która oferuje własne oprogramowanie oraz usługi IT w Europie Południowo-Wschodniej.

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej ASSECO SEE d.o.o. Belgrad (Serbia), ASSECO SEE dooel Skopje (Macedonia), ASSECO SEE d.o.o. Zagreb (Chorwacja) oraz Symbio Polska S.A.

Pan Marcin Rulnicki zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Rulnicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zbigniew Kuliński

Absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.

1974 – 1976 – Nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Mechanicznych.
1976 – 1989 – Kierownik Sekcji Automatyki w Dziale Postępu Technicznego w Zakładach Telkom – Elfa w Bydgoszczy.
1989 – 1991 – Dyrektor handlowy w spółce Mikrotech Sp. z o.o.
1992 – 2004 – Prezes Zarządu spółki giełdowej Telmax S.A. Po połączeniu Telmax S.A. i Spin Sp. z o.o., tj. od grudnia 2004r. do 2008r. pełnił funkcję Wiceprezes Zarządu spółki giełdowej Spin S.A.
2012 – nadal – Prezes Zarządu spółki giełdowej Hydrapres S.A.

Ponadto był Członkiem Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Pan Zbigniew Kuliński zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Zbigniew Kuliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Katarzyna Perzak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania).

1997 – 2000 – Project Manager, Departament Corporate Finance, Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A.
2000 – 2004 – Analityk Rynku Akcji, Millennium Dom Maklerski.
2004 – 2007 – Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Asseco Poland S.A. (wcześniej Softbank S.A.).
2007 – 2011 – Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, fundusz private equity, Innova Capital.
2011 – 2013 – Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Empik Media & Fashion S.A.
2013 – 2014 – Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, PKP Cargo S.A.
2015 – nadal – Wiceprezes Zarządu ADS Partners Sp. z o.o. (profesjonalne doradztwo z zakresu relacji inwestorskich i finansów przedsiębiorstw).

Pani Katarzyna Perzak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Perzak nie nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Sławomir Gajewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki).
Doradca Inwestycyjny, licencja nr 37.

1992 – 1995 – Analityk finansowy w Departamencie Finansowym Banku PEKAO S.A.
1995 – 1996 – Analityk finansowy w Credit Suisse Asset Management (Londyn).
1996 – 1998 – Członek Zarządu Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., odpowiedzialny za zarządzanie portfelami akcyjnymi.
1998 – 2003 – Prezes Zarządu Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.
Obecnie prowadzi własną działalność inwestycyjną.

Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Pan Sławomir Gajewski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Gajewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu