Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji TFI Capital Partners SA

W dniu 6 lutego 2020 r. Spółka podpisała z podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej z sektora usług finansowych list intencyjny (dalej: „LOI”), który potwierdza, że strony będą prowadziły w dobrej wierze, na zasadach wyłączności, negocjacje w zakresie nabycia 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dalej: „TFI CP”). Na podstawie LOI potencjalny nabywca będzie uprawniony do przeprowadzenia zwyczajowego badania stanu prawnego, finansowego i podatkowego TFI CP. LOI nie zobowiązuje stron do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, a wiążące są jedynie postanowienia w zakresie udzielonej wyłączności w terminie do 30 kwietnia 2020 roku oraz poufności. W okresie wyłączności Spółka zobowiązała się do niesprzedawania akcji TFI CP, nieprowadzenia innych negocjacji oraz zawieszenia prowadzonych obecnie negocjacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu