Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia w następującym brzmieniu:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2017 roku zysk netto w kwocie 15.118.882,88 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych w kwocie 32.081.117,12 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Warunki nabywania akcji własnych:
a. Spółka może nabyć nie więcej niż 4.500.000 akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;
b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 10,45 zł;
c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej;
d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2018r.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, nieokreślonych w niniejszej uchwale;
b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;
c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.
5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;
b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu