Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia w następującym brzmieniu:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2016 roku zysk netto w kwocie 4.627.147,47 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czterdzieści siedem groszy) na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych w kwocie 5.372.852,53 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Warunki nabywania akcji własnych:
a. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;
b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 6,63 zł (słownie: sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej;
d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 września 2017r.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale;
b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;
c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.
5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;
b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu