Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok w następującym brzmieniu:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 18.468.446,79 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:
a. kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) przekazać na kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
b. kwotę 8.468.446,79 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Warunki nabywania akcji własnych:
a. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;
b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 6,90 zł (słownie: sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszej uchwały;
d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2016r.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale;
b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;
c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.
4. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;
b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu