Otrzymanie zawezwania do próby ugodowej

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2015r. powziął informację, że do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy wpłynął wniosek o zawezwanie Spółki do próby ugodowej celem zawarcia ugody w sprawie o zapłatę na rzecz Ekoenergiz S.A. (dalej „Wnioskodawca”) z siedzibą w Olsztynie kwoty 706.833.000,00 PLN tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Wnioskodawcę na skutek zachowań uczestnika polegających na nieupoważnionym przekazaniu i nieupoważnionym wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 29 września 2015r.
W opinii Zarządu Spółki roszczenia Wnioskodawcy są całkowicie bezpodstawne. Capital Partners S.A. nie jest i nigdy nie była powiązana z Ekoenergiz S.A., nie jest i nigdy nie była stroną jakiejkolwiek umowy z Ekoenergiz S.A. oraz nie wykonywała na rzecz Ekoenergiz S.A. jakichkolwiek prac i usług.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu