Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 10 czerwca 2021 r., podjęło zgodnie z porządkiem obrad uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 07 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ulica Marszałkowska 126/134.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Wszystkie uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 10 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu