Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 19 kwietnia 2018r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 kwietnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners S.A. na dzień 19 kwietnia 2018 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala – Prezes Zarządu

Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu

Adam Chełchowski – Wiceprezes Zarządu