Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 30 czerwca 2016r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Capital Partners S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu