Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 11 lipca 2018 r. godz. 12:00 NWZ Capital Partners S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.
Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informuje, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad NWZ i brzmienie projektów uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners S.A. na dzień 11 lipca 2018 roku

Projekty uchwał NWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 11 lipca 2018 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu