Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2021 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazujemy w załączeniu.
Jednocześnie przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad ZWZ i brzmienie projektów uchwał.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners SA na dzień 10 czerwca 2021 roku

Projekty uchwał ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 roku

Treść uchwał Rady Nadzorczej Capital Partners SA w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Capital Partners SA w 2020 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu