Nabycie praw poboru do akcji Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2002-06-10

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 5/2002 – nabycie praw poboru do akcji Telmax S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 10 czerwca 2002 roku transakcji giełdowych Capital Partners S.A. posiada 57.682 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) praw poboru uprawniających do objęcia 173.046 akcji serii E spółki Telamx S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Prawa poboru zostały nabyte po cenie 97,50 zł. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki pozyskane z emisji obligacji I emisji. Łączna wartość nabytych aktywów wynosi netto 5.643.688,31 zł.

W wyniku nabycia praw poboru emisji akcji serii E Telmax S.A. Zarząd Capital Partners S.A. przewiduje objęcie 173.046 akcji serii E uprawniających do 173.046 głosów stanowiących 22% wszystkich głosów po rejestracji emisji akcji serii E Telmax S.A., przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie akcje emisji serii E . Inwestycja w akcje Telmax S.A. jest długoterminową lokatą kapitału. Kryterium uznania powyższej informacji za istotną jest fakt, iż nabyte aktywa stanowią ponad 20% kapitałów własnych emitenta.

Nabycie praw poboru Telmax S.A. jest zgodne z realizacją strategii inwestycyjnej opisanej w prospekcie emisyjnym Capital Partners S.A. w rozdz. 1.1.4.

Podstawa Prawna: par. 66 RRM z dn. 16 paź. 2001, załącznik nr. 1 do Reg. Obrotu CeTO, par. 5.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko