Nabycie akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2018r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonej w dniu 27 kwietnia 2018r. (Raport bieżący nr 17/2018) „Oferty zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.”, złożonej w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W dniu 18 maja 2018r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 4.500.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 10,45 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 20,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,93% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu