Nabycie akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2016r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonej w dniu 5 maja 2016r. (Raport bieżący nr 17/2016) „Oferty zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.”, złożonej w wykonaniu Uchwały nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 21 kwietnia 2016r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W dniu 25 maja 2016r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 1.440.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 6,90 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 5,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.440.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,89% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych.

Podstawa prawna: § 5 us t. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu