Korekta numeru raportu bieżącego numer 27/2017 z dnia 2017-11-08

Capital Partners S.A. („Emitent”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej pojawił się błąd w numerze raportu z dnia 8 listopada 2017 r. dot. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
Jest: Raport bieżący nr 27/2017.
Powinno być: Raport bieżący nr 28/2017.
Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu