Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2016r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia od Członka Zarządu, dotyczące transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez niego oraz osobę blisko z nim związaną.
Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 maja 2016r. Członek Zarządu dokonał sprzedaży 318.355 akcji Spółki, natomiast osoba blisko z nim związana sprzedaży 186.956 akcji Spółki, po cenie 6,90 zł za jedną akcję. Powyższe transakcje zostały zawarte poza rynkiem regulowanym, w ramach programu skupu akcji za pośrednictwem DM BOŚ S.A.
Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 30 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu