Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2016r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej, dotyczące transakcji zawartej przez osobę bliską na akcjach Spółki.
Z wyżej wymienionego zawiadomienia wynika, że w dniu 25 maja 2016r. osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej dokonała sprzedaży 1.478 akcji Spółki po cenie 6,90 zł za jedną akcję. Powyższa transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym.
Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 30 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Paweł Bala

Prezes Zarządu