Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2016r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienie od Pana Sławomira Gajewskiego, Członka Rady Nadzorczej, dotyczące transakcji na akcjach Spółki.
Z wyżej wymienionego zawiadomienia wynika, że w dniu 18 marca 2016r. Pan Sławomir Gajewski dokonał kupna 83.072 akcji Spółki po cenie 2,62 zł za jedną akcję. Powyższa transakcja została dokonana w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 21 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Paweł Bala

Prezes Zarządu