Zwarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji Bipromet S.A.

Warszawa, dnia 2005-12-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2005r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony Przedwstępną Umowę Nabycia Akcji Bipromet S.A. z dnia 9 grudnia 2005r., której stronami są: Budimex Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie, Capital Partners S.A., Avallon MBO S.A. z siedzibą w Łodzi i pan Tadeusz Baj – Prezes Zarządu Bipromet S.A.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Budimex Dromex S.A. na rzecz Capital Partners S.A., Avallon MBO S.A. i pana Tadeusza Baja łącznie 4.504 (słownie: cztery tysiące pięćset cztery) akcji na okaziciela spółki Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 30,00 zł każda, po cenie 1.776,20 za jedną akcję; przy czym Capital Partners S.A. nabędzie 3.321 (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) akcji za łączną kwotę 5.898.760,20 PLN ( słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i 20/100). Nabycie powyższych akcji zostanie sfinansowane z zakończonej w dniu dzisiejszym emisji obligacji serii B.
Przyrzeczona umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta w terminie do dnia 20 grudnia 2005, w siedzibie wybranego przez strony Biura Maklerskiego, po spełnieniu się warunków, które są w większości związane z koniecznością dokonania niezbędnych czynności prawnych przez strony umowy i podmioty z nimi powiązane. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. istotnym warunkiem jest zapis, iż do dnia 20 grudnia włącznie Budimex Dromex S.A. zawrze z Bipromet S.A. bezwarunkową umowę sprzedaży 6.474 (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji własnych tej spółki w celu ich umorzenia i w powyższym terminie przejdzie na Bipromet S.A. w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy własność wszystkich tych akcji.
Umowa przedwstępna nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza powyżej 20% wartość kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala