Znaczne pakiety akcji – KOREKTA

Capital Partners SA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 20223 r. otrzymała od Pana Adama Chełchowskiego korektę treści zawiadomienia przekazanego w dniu 13 grudnia 2023 r. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Korekta dotyczy błędnie podanego kodu LEI Spółki.

Treść skorygowanego zawiadomienia otrzymanego od Pana Adama Chełchowskiego:
“Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję
o zmianie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
6 grudnia 2023 r. sprzedaż 107 000 akcji na rynku regulowanym, transakcje sesyjne;
7 grudnia 2023 r. sprzedaż 799 422 akcji na rynku regulowanym, transakcje sesyjne;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1 500 118 akcji, które stanowiły 15,00% w kapitale zakładowym i uprawniały do 1 500 118 głosów, stanowiących 15,00% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 593 696 akcji, które stanowią 5,94% w kapitale
zakładowym i uprawniają do 593 696 głosów, stanowiących 5,94% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów: 593 696 głosów, stanowiących 5,94% ogólnej liczby głosów;
10) –
11) kod LEI emitenta akcji, których dotyczy zawiadomienie: 25940024059KXONNTA83;
12) -“

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu